Descarcă: Regulamentul de ordine interioară

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORMENIȘ                                                                                                                              TEL / FAX:0268/284975

                                                                                                                                               EMAIL:sc_ormenis@yahoo.com

Regulamentul de ordine interioară

2013-2014

 

CAPITOLUL  I  

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament conţine norme privind organizarea şi funcţionarea învăţământului primar şi gimnazial în Școala Gimnazială Ormeniș,Jud.Brașov.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru director, consilier educativ,mediator școlar  personalul didactic de predare , pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, pentru elevi şi părinţi/reprezentanţi legali ai acestora care vin în contact cu unitatea de învăţământ.

Art.3. Prezentul Regulament intern este elaborat de membrii Consiliului de Administraţie al şcolii, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art.4. Regulamentul a fost dezbătut în Consiliul Profesoral al şcolii şi aprobat de Consiliul de Administraţie din ……………………………………………. la care vin anexate regulamentele interioare privind sala de sport , gradinita și centrul Școala dupa Școala. 

 

CAPITOLUL   II

PROGRAMUL   ZILNIC

Art.5. Orele didactice se desfăşoară în 5 zile pe săptămână: de luni până vineri,

Art.6. Zilnic, programul începe la ora 7,20 şi se încheie la ora 15,10.

Art.7. Ciclul primar îşi desfăşoară programul de la ora 8,20 la ora 12,10 (13,10), si preprimar  8,00-12,00

Art.8. Ciclul gimnazial, de la Școala Gimnazială Ormeniș  îşi desfăşoară programul de la

 ora 7,20 la ora 15,10.

Art.9. O oră didactică durează 50 minute cu o pauză de 10 minute în învăţământul gimnazial, cât şi cel primar ,nexistand pauza mare.

Art.10. Clasele primare, în ultimele 5 minute ale orei desfăşoară activităţi extracurriculare recreative.

Art.11. Programul salii de sport se va desfasura dupa un grafic intocmit si afisat  de  responsabilul comisiei

Art.12. Distribuirea alimentelor  programului “Laptele si Cornul” se va face de catre  membrii comisiei in pauza dela 10,10.

Art.13. Programul de consiliere pentru elevi si parinti se va desfasura zilnic in intervalul orar 14,10-16,30

Art.14. Programul directorului se desfăşoară astfel: 8,30 -16,30.

Art.15. Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 7,10 – 15,30,  în funcţie de orar.

Art.16. Programul  compartimentului secretariat se desfăşoara:

           zilnic intre orele  7,45 – 15,45 cu posibilitate de modificarein  funcţie de nevoile şcolii

–        pentru perioada de vacanţă:  8,00-16,00

Art.18. Programul compartimentului contabilitate se desfăşoară astfel:

–        marţi, vineri : 7,45 – 15,45 , cu posibilitate de modificare funcţie de nevoile şcolii

–        pentru perioada de vacanţă: 8,00-16,00

Art.19. Programul compartimentului administrativ se desfăşoară după cum urmează:

– muncitorii de întreţinere 6,30-14,30 cu consemnarea în caietul personal a activităţilor desfăşurate. Programul se efectuează în toate corpurile unitații.

– programul personalului de îngrijire se desfăşoară astfel:

Corp A – 6,15 –14,15  Gyenge Georgeta si Anamaria

   8,00-16,00  Budai Margareta

pentru perioada de vacanţă 8,00-16,00

– iarnă  orele  suplimentare pentru activitatea desfăşurată la centrala insumate se vor transforma in zile libere pe perioada vacanțelor școlare

Sala de sport—7,10 –15,10 pentru perioada de vacanţă 8,00-16,00

– Corp B – pentru perioada în care nu se face foc programul este: 7,00 – 15,00, iar pentru perioada de iarnă  orele  suplimentare pentru activitatea desfăşurată la centrala insumate se vor transforma in zile libere pe perioada vacanțelor școlare.    

Art.20. Programul bibliotecii şcolare se desfăşoară: 1 ora zilnic

 

CAPITOLUL   III 

SECURITATEA INSTITUŢIEI ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ

 

Art.21. Securitatea şcolii presupune participarea următorilor factori:

– profesorii/învăţătorii de serviciu

– personalul administrativ de întreţinere

– personalul de pază al primăriei

Art.22. Accesul în şcoală al elevilor, întregului personal al şcolii, părinţilor şi al altor persoane se face printr-o singură intrare aflată sub supravegherea elevilor de serviciu pe școală, profesor/învăţător de serviciu in timpul pauzelor,iar in timpul cursurilor de catre personalul de intretinere.

Art.23. Persoanele străine au accesul limitat în şcoală fiind obligate să se legitimeze şi să aştepte în holul de la intrare unde se afla ingrijitorul(rele) Părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor care vin în contact cu unitatea de învăţământ  se vor adresa conducerii unitatii dupa programul afisat la intrare.

Art.24. Elevilor le este interzis parasirea incintei  şcolii , pachetul de masă cumpărându-se odată cu venirea la şcoală.

Art.25. Serviciul pe şcoală are caracter obligatoriu pentru toate cadrele, cât şi pentru elevii programaţi,  conform graficului de serviciu.

Art.26. Supravegherea elevilor la intrare/ieşire din şcoală, cât şi în timpul pauzelor va fi asigurată de către profesorul/învăţătorul de serviciu, conform graficului de serviciu.

Art.27. Securitatea zilnică a  cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretarului/contabiluilui şcolii /prof.coordonator, cu cadrele didacitice de serviciu, predarea şi primirea cataloagelor se va face între învăţător/profesor şi secretar/contabil , iar la şcolile cu dublu simultan siguranţa catalogului  revine învăţătorului.

Art.28. Nerespectarea atribuţiilor sau neefectuarea serviciului la nivelul şcolii atrage după sine o serie de sancţiuni.

Art.29. Sancţiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, implicat în asigurarea securităţii şcolii, care nu efectuează sau nu respectă atribuţii privind serviciul pe şcoală sunt:

-atenţionare verbală în cadrul Consiliului de Administraţie

-atenţionare scrisă în cadrul Consiliului de Administraţie

-retragerea fondului de premiere de 2%

-diminuarea calificativului anual

Art.30. Sancţiunile aplicate elevilor care nu efectuează sau nu îndeplinesc atribuţiile privind serviciul pe şcoală sunt:

-mustrări verbale

-mustrarea în faţa colectivului de elevi şi al părintelui

-mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare.

 

CAPITOLUL  IV

COMPORTAMENTUL ŞI VESTIMENTAŢIA  ELEVILOR

 

Art.31. Elevii sunt obligaţi să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul şcolii.

Art.32. La intrarea şi la ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele regului:

a)   să evite aglomerarea la intrarea /ieşirea pe uşa şcolii

b)   să se deplaseze în ordine şi fără să alerge

c)   să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici

d)   să nu se împingă sau să-şi pună piedică

Art.33. În incinta şcolii, elevii trebuie să respecte urmatoarele reguli:

–        să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, la toaletă şi curtea şcolii

–        să se deplaseze în ordine, fără să alerge pe holuri şi în clase

–        să acorde prioritate colegilor mai mici în spaţiul uşilor interioare, pe holuri

–        să nu se urce pe bănci si calorifere.

–        să nu se urce pe pervazul ferestrelor sau să se aplece /să sară afară

–        să nu umble la instalaţia electrică

–        să manifeste respect faţă de cadre didactice, faţă de întregul personal al şcolii, faţă de ceilalţi colegi

–        să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase,  precum: injurii, scuipat, semne obscene, cuvinte jignitoare

–        să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv

–        să nu deterioreze bunurile şcolii

–        să păstreze curăţenia şi să folosească în mod civilizat toaletele

–        să nu aibă telefoane mobile la şcoală

        să nu se urce pe terasele din spatele unitatii doar in cazuri exceptionale supravegheati de cadre didactice.

Art.34. Privind introducerea de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul regulament precizează:

-este interzis introducerea băuturilor alcoolice

-este interzis introducerea ţigărilor, chibriturilor şi brichetelor în şcoală

-este interzis fumatul în şcoală

-este interzis introducerea cuţitelor şi a altor obiecte contondente

-este interzis: introducerea materialelor pornografice, a materialelor de propagandă politică, religioasă, introducerea, reclama şi comercializarea în şcoală a oricăror produse, fiind exceptate cele cu uz didactic

-este interzis introducerea în şcoli a obiectelor şi a substanţelor inflamabile, a petardelor, pocnitorilor, sprayurilor paralizante sau cu alte efecte

-este interzis introducerea în şcoala a pistoalelor cu apă/bile şi a altor obiecte deranjante

Art.35. Sanctiunile aplicate elevilor in cazul nerespectarii articolelor 33 si 34 vor fi urmatoarele in functie de gravitatea faptelor:

          mustrarea orala in fata colectivului clasei, respectiv in careu

          mustrare scrisa

          eliminarea dela cursuri pe o perioada intre 3-5 zile

CAPITOLUL V

DIRECTORUL

 

Art.36. Proiectează, coordonează şi controlează întreaga activitate a unităţii de învăţământ.

Art.37. Colaborează cu membrii Consiliului de Administraţie în rezolvarea tuturor problemelor şcolare.

Art.38.  Verifică proiectarea, programarea activităţii consilierului cu munca educativă.

Art.39.  Răspunde de asigurarea condiţiilor de primire-recepţie, păstrare şi distribuire a produselor alimentare pentru preşcolari şi şcolarii claselor I-VIII precum si pentru acei elevi care frecventeaza programul ȘCOALA DUPA ȘCOALA.

Art.40. Directorul şcolii întocmeşte programul managerial propriu, evaluează periodic modul de realizare a obiectivelor propuse şi prezintă un raport sintetic.

Art.41. Răspunde de asigurarea condiţiilor pentru activităţi.

 

CAPITOLUL   VI

CONSILIERUL  CU  MUNCA  EDUCATIVĂ

Art.42. Consilierul educative îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate şi preia toate prerogativele în lipsa acestuia.

Art.43. Elaborează planul managerial propriu.

Art.44. Proiectează şi coordonează activităţile educative şcolare şi extraşcolare.

Art.45. Verifică, asistă, evaluează activităţile educative la nivelul fiecărei clase.

Art.46.  Monitorizează activitatea educativă în vederea evaluării cadrelor didactice şi acordării calificativelor.

Art.47. Întocmeşte şi completează dosarele prevăzute în fişa postului.

Art.48. Elaborează rapoarte sintetice periodice privind compartimentele muncii educative.

Art.49. Acordă consiliere elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor impreună cu mediatorul școlar.

Art.50. Organizează careu elevilor odata pe lună elevilor unde enumeră incidentele aparute la nivel de unitate ,enumeră elevii care au săvărsit acțiuni și fapte indisciplinare.

CAPITOLUL   VII

CADRELE DIDACTICE

Art.50. Cadrele didactice vor respecta programa şi vor consemna activitatea didactică în condica de prezentă.

Art.51. Vor prezenta dovezi ale pregătirii pentru lecţie (schiţe şi proiecte didactice, materiale didactice, etc.).

Art.52. La terminarea fiecărei ore vor însoţi elevii până la ieşirea din clasă respective școală.

Art.53. Vor participa la activităţile de perfecţionare la nivel local, zonal şi judeţean.

Art.54. Vor desfăşura ore de pregătire suplimentară gratuită diferenţiată: program de reabilitare şcolară a elevilor cu dificultăţi, pregătirea lotului de performanţă în vederea participării la concursuri,examene.

Art.55. Vor desfăşura activităţi şcolare şi extraşcolare educative, conform programelor prezentate consilierului cu munca educativă care vor fi consemnate într-o condică specială.

Art.56. Vor răspunde la solicitarea conducerii şcolii în soluţionarea problemelor care apar.

Art.57. Vor colabora cu ONG-uri în vederea susţinerii demersului educativ.

Art.58. Vor avea o ţinută decentă, corespunzătoare cadrului educativ.

Art.59. Este interzisă implicarea în strângerea oricăror fonduri. Acestea se administrează numai de Comitetul de părinţi.

 

CAPITOLUL   VIII

 CADRELE DIDACTICE DE SERVICIU

 

Art.60. Cadrele didactice care sunt de serviciu în şcoală îşi desfăşoară programul de la orele 7,50  pana la 13,10 în Corpul B  respectiv 7,10-15,20 Corpul A și Sala de sport.

Art.61. Cadrele didactice de serviciu au obligaţia de a asigura liniştea şi disciplina în cadrul şcolii, pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

Art.62. Cadrele didactice de serviciu  se vor afla în pauze în mijlocul elevilor, asigurând rezolvarea problemelor ivite.

Art.63. Urmăresc păstrarea bazei materiale a şcolii.

Art.64. Împreună  cu profesorul consilier cu proiecte şi programe educative răspunde de întreaga activitate din şcoală, rezolvând stările conflictuale de orice natură.

Art.65. Învăţătorii şi educatoarele vor supraveghea copiii în clasă în timpul mesei, asigurând igiena.

Art.66. Solicită personalul de îngrijire pentru rezolvarea problemelor de igienă a locurilor de studiu şi anexelor.

Art.68. La terminarea orelor învăţătorul/profesorul de serviciu va completa o condica de serviciu in care va trece eventuale conflicte aparute.

Art.69. Împreună cu elevul de serviciu verifică starea de igienă, lumina, căldura din spaţiile şcolii şi consemnează în condica de serviciu.

Art.70. Răspunde de starea şi numărul cataloagelor care vor fi puse în siguranţă.

Art.71. Informează directorul şcolii asupra problemelor deosebite semnalate în ziua respectivă.

 

CAPITOLUL  IX

ELEVII DE SERVICIU IN SCOALA

 

Art.72. Asigura semnalizarea sonora a inceputului si finalului orelor cu ajutorul soneriei şi clopoţelului;

Art.73. Elevii de serviciu pe scoala trebuie sa fie minim de clasa a VII-a si sunt alesi de catre diriginti,ei nefiind degrevati de ore.

Art.74. În cazul persoanelor straine ce creaza probleme, elevul cere ajutorul pe scara ierarhica profesorului de serviciu ,consilierului educative,directorului ;

Art.75. Elevii de serviciu in clasa asigura curatenia, disciplina in timpul programului scolar; asigura creta si buretele ud la tabla;

Art.76. Elevii de serviciu in clase vor fi prezenti la scoala cu 10 minute inaintea inceperii programului clasei .

 

CAPITOLUL   X

ELEVII

 

Art.77. Participă la orele înscrise în orar.

Art.78 Trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă.

Art.79. La finalul orelor, evacuează sălile de clasă şi holurile şcolii.

Art.80. Asigură curăţenia şi disciplina la nivelul clasei lor, respectă mijloacele fixe aflate în dotare: bănci, table, dulapuri, tablouri,calorifere, geamuri, îşi aduc aportul la înfrumuseţarea lor.

Art.81. Tratează cu respect cadrele didactice, personalul auxiliar, personalul de serviciu.

Art.82. Respectă persoanele cu care vin în contact, folosind un limbaj adecvat.

Art.83. Este interzis elevilor:

– distrugerea documentelor şcolare;

– deteriorarea bunurilor;

– aducerea şi difuzarea unor materiale care să atenteze la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţiunii;

– să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc să consume semințe agricole;

– să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen;

– să posede telefoane mobile asupra lor,sau a orcarui dispozitiv de înregistrare audio sau video;

– să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în unitatea de învăţământ sau în perimetrul acesteia;

– să se urce pe copaci,stiva de lemne ,terase,pe capacul fosei septice

Art.84. Sunt obligaţi să aibă carnetul de note asupra lor şi să-l prezinte profesorului/învăţătorului pentru consemnarea notelor.

Art.85. Să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.

CAPITOLUL  X

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR / ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI

 

Art.86. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.

Art.87.  (1)  Consiliul  reprezentativ  al  părinţilor  din  unitatea  de  învăţământ  este  compus  din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere ale şcolii.

Art.88.  (1)  Consiliul  reprezentativ  al  părinţilor  poate  decide  constituirea  sa  în  asociaţie  cu personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.

Art.89. Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:

a)   susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

b)   propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;

c)   propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;

d)   identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la

nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;

e)   sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;

f)   susţine  unităţile  de  învăţământ  în  derularea  programelor  de  prevenire  şi  de  combatere  a abandonului şcolar;

g)   se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

h)   susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;

i)    susţine conducerea unităţii şcolare în  organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;

j)    conlucrează cu comisiile de ocrotirea a  minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

k)   sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

l)    are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în internate şi în cantine.

Art.90. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială

precară;

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art.91. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 48  se face numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3)  Fondurile  colectate  de  consiliul  reprezentativ al  părinţilor  se  cheltuiesc  numai  prin  decizia acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..

(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..

CAPITOLUL   XI

BIBLIOTECARUL

 

Art.92. Este direct subordonat directorului şcolii.

Art.93. Stabileşte şi respectă programul zilnic.

Art.94. Întocmeşte programul de activităţi, solicitând cadrele didactice pentru activităţile de masă.

Art.95. Proiectează şi organizează întreaga activitate a bibliotecii, conform fişei postului.

 

CAPITOLUL   XII 

SECRETARIAT

 

Art.96. Stabileşte şi afişează programul, precizând orele de lucru cu publicul.

Art.97. Respectă programul, respectând sarcinile conforme cu fişa postului.

Art.98. Asigură securitatea documentelor şcolare şi a celor de arhivă.

Art.99. Supraveghează modul de folosire a telefonului din dotarea unităţii, consemnând în registrul de evidenţă fiecare convorbire.

Art.100. Conferă informaţii privind salarizarea, datele consemnate în cartea de muncă la cererea titularului.

Art.101. Atenţionează angajaţii în timp util privind trecerea la o nouă treaptă de salarizare.

 

CAPITOLUL   XIII 

 PERSONALUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE

 

Art.102. Respectă programul zilnic.

Art.103. Asigură igiena localului şcolii şi a clădirilor anexe si supravegherea  toaletelor în timpul pauzelor.

Art.104. Supraveghează focurile în timpul iernii, alimentează sobele cu combustibil (unde este cazul).

Art.105. Răspunde de toate bunurile cu care este dotat sectorul încredinţat.

Art.106. Rezolvă cu responsabilitate sarcinile de serviciu, conform fişei postului fiind direct subordonat directorului unitătii.

Art.107. Răspunde solicitărilor cadrelor didactice privind rezolvarea unor probleme de igienă ivite pe parcursul programului.

Art.108 Asigură prezenţa în şcoală în timpul activităţilor extracurriculare, de la sfârşitul săptămânii sau în vacanţă.

Art.109 Asigură, pe timpul iernii, căldura şi îngrijirea florilor din toate sălile de clasă.

Art.110 Răspunde de paza şcolii şi anunţă factorii responsabili în caz de incendiu, dezastru, furturi.

Art.111. Este interzis intrarea în şcoala sub influenţa băuturilor alcoolice.

 

CAPITOLUL   XIV

TRANSPORTUL ELEVILOR CU MICROBUZUL ȘCOLII

 

Art.112. Transportul elevilor  cu microbuzul şcolar, este gratuit.

Art.113. Directorul şcolii crează condiţii pentru instruirea periodică a elevilor în legătură cu securitatea transportului.

Art.114. Elevii sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării şi să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport şi să respecte programul excursiei.

Art.115. Elevii sub 14 ani nu au voie să meargă în faţă lănga șofer.

Art.116. Obligativitatea respectării regulilor semnate de elevi şi părinţi. În caz contrar vor răspunde disciplinar şi material pentru prejudiciile create.

 

CAPITOLUL  XV

DISPOZITII FINALE

 

Art.117. Fiecare din resursele umane la care se face referire în prezentul regulament,  va lua cunoştinţă de drepturile şi datoriile sale, la începutul anului şcolar.

Art.118. Nerespectarea prezentului Regulament de ordine interioară atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi. Sancţiunile sunt stabilite de Comisia de disciplină din unitate.

Art.119. Prezentul Regulament, precum Regulamentul de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitare, constituie baza legală, pentru Comisia de disciplină stabilită la nivelul şcolii;

Art.120. Prezentul regulament va intra în vigoare la data aprobării şi afişării, când devine obligatoriu şi va fi valabil pe parcursul întregului an şcolar 2012-2013.